Á -hang

Á hang

Hangtípusa:

 • A Czuczor-Fogarasi Nagyszótár szerint: Önhangzó
 • A gyöknyelvészet szerint: Egyedihang
 • Mai nyelvészeti elnevezése: Ékezetes magánhangzó.

Az „Á” hang hosszú hang. Hangmértéke, hossza két rövid „A” hangnak felel meg.

Rá jellemző példa: bá băbă, pá păpă.

Közönséges tisztább beszédben, tátott szájjal ejtett élesebb nemű, nyilt, hangot fejez ki.

Egyes tájnyelv csoportjainkban, a Palóczok, Barkók, stb. vontatott hangú öblös szájjal:

aa, aá, oa, oá, uá, ejtik.

Az „á” hang jelentései

Hangsúlytól függően:

 1. Lelki állapot kifejezése: pl. á! á! ám, ámé, ámít, ámúl, ásít, ájúl, előtéttel: bá, bám, bámé, bámúl, bámész, bámészkodik, báva, má, mákó, málé, mámmám, mámor, mámmog, tát, táté, tátogat, ezekben:
  • bámulás
  • csodálkozás
  • ostobaság
  • együgyűség
 2. Kedélyállapotot fejez ki:
  • Szívből fakadó teljes szájú indulatok kifejezője ezekben: áh, áhít, áhítat, áhítoz, átok, ádáz, ádázkodik;
  • h előtéttel: há, hála, hálál, hálálkodik.
 3. Természeti hangként, más nyelvekben is a fentiekhez hasonló jelentésű, szók alaphanghaja.

Az „Á” hang a magyar nyelvben.

Második betű a magyar ABC-ben.

A mélyhangok osztályába tartozik.

Magas hangon hangrendi társa a hosszú „É” hang.

Az „É” hang a nyelvünkben kétféle:

 1. Tompább vagy zártabb hangzatú, ami tájejtéssel í-re nem szokott változni:
  • ér (rivus, vena, vér-ér)
  • szél (ventus, szél-vihar),
  • egér,
  • kerék,
 2. Élesebb vagy nyíltabb, mely több vidéken í-vel cseréltetik föl:
  • ér (pertingit, elér),
  • szél (margo, lapszél),
  • bér,
  • vér,
  • vég,
  • verés,
  • ütés.

A fenti hasonlatnál fogva gyanítható, hogy hajdan, mikor az eredeti nyelvérzék finomabban működött, kétféle hosszú „Á” létezett.

A „É” mint párhuzamos társa alapján:

 1. Tompa „A” ékezet nélküli
  • dér-deret
  • sár-sarat
  • nyár-nyarat
  • egér-egerek
  • agár-agarak
  • kenyér-kenyerek
  • kosár-kosarak
 2. „E”-„A” végű nevek tővégződése előtt
  • kepe-kepék
  • kapa-kapák
  • kepét-kapát
  • kepém-kapám
  • kepével-kapával
  • kepéhez-kapához
  • kepénél-kapánál
  • kepén-kapán
  • kepére-kapára
  • kepés-kapás
  • kepéz-kapáz
  • kepécske-kapácska
 3. A gyakorlatos él-ál igeképzőkben:
  • üldögél, álldogál
  • mendegél, járdogál
  • eddegél, iddogál
  • melyeket a régiek röviden is használtak: üldögel, álldogal
 4. A második személyű él- ál igeragban, midőn mássalhangzóhoz járul:
  • mentél, jártál,
  • vertél, csaptál,
  • egyél, igyál;
  • elmélkedjél, gondolkodjál, ezeket szintén némely tájakon röviden ejtik, sőt elemzés szerint csak így is helyesek.
 5. A nél-nál, vé-vá, ragokban:
  • szegénynél,
  • gazdagnál,
  • kővé,
  • lóvá
 6. Az É-Á helymutató ragokban:
  • fölé,
  • mögé,
  • alá, melyek eredetileg, és némely tájejtéssel rövidek, mint a hasonló,
  • messz-e,
  • od-a,
  • tov-a,
  • haz-a szókban.
  • Az ért, ig névmódosítók előtt tájszokásilag rövidek:
  • kefe-ért,
  • kepe-ért,
  • fa-ért,
  • munka-ért,
  • fa-ig,
  • háza-ig,
  • ország szerint rövidek pedig a kor, ság, ség, beli, és i képzők előtt:
  • mente-kor,
  • járta-kor,
  • renyhe-ség,
  • lusta-ság,
  • megye-beli,
  • gulya-beli,
  • hetye-i,
  • buda-i. Honnan hasonlat szerint gyaníthatni, hogy a az é á helymutató ragokban 2)-dik pont alatt elszámlált ragok és képzők előtt eredetileg rövidek voltak:
  • kapa-val,
  • kepe-vel,
  • kapa-nak,
  • kepe-nek, stb.
  • Később kapa, kepe szókhoz némi gyönge utóhehentés (spiritns lenis) járult:
  • kapah, kepeh mint ennek világos bizonysága több régi nyelvemlék, pl. a Báthori bibliája, debreczeni legendás könyv, és némely más nyelvek, pl. a persa nyelv, melyben az önhangzón végződő szók mindig h-t veszen föl utól. Így lőn
  • kapah-nak
  • kepeh-nek alakokból egy szóvá olvadtan
  • kapának kepének.

Élesebb „É”, következésképen hangrendi párhuzam szerint élesebb „Á” hangzik bizonyos képzőkben: ezek é-je,  í-re szokott tájejtésileg változni, ilyenek:

 • ék ák:
  • mellék,
  • környék,
  • czulák,
  • fonák,
 • ély ály:
  • fekély
  • görvély,
  • osztály
  • nadály,
 • ény ány:
  • legény,
  • kötény,
  • vágány,
  • csákány,
 • ész ász:
  • kertész,
  • ökrész,
  • juhász,
  • kanász,
 • ész ász igeképző:
  • csenevész,
  • kotorász,
  • és ás:
  • verés,
  • heverés,
  • marás,
  • takarás,
 • mény mány:
  • vetemény,
  • eredmény,
  • hagyomány,
 • vény vány:
  • kérvény,
  • törvény,
  • látvány,
  • halvány,
 • ség ság:
  • szépség,
  • bőség,
  • jóság,
  • csúfság,
 • énk ánk:
  • élénk,
  • félénk,
  • nyalánk,
  • falánk.

Az igeragozásban élesek, midőn két vagy három önhangzóból húzódnak öszve:

 • verék = vere-ek,
 • verél = vere-el,
 • verénk = verě-enk,
 • verétek,
 • verének;

 

 • marék,
 • marál,
 • maránk,
 • marátok,
 • marának;

 

 • verém = vere-e-em,
 • veréd= vere-e-ed,
 • veré = vere-e-e,

vagy

 • ver-é-j-e,
 • marám,
 • marád, stb.

Hasonlóan:

 • vernék,
 • marnék,
 • vernél,
 • marnál,
 • vernénk,
 • marnánk.

Mindezek szabatos kiejtésére a kulcsot azon „é” szolgáltatja, mely tájejtéssel, és elterjedt régi szokás szerint „í” hanggal váltakozik.[1]

Az „á” némely szókban tájszokásilag „é”-vel cseréltetik föl:

 • tovább tovébb,
 • arrább arrébb,
 • odább odébb,
 • hamarább hamarébb,
 • hátrább hátrébb,
 • rákász rákész.

Némely gyökszókban és képzőkben rövid „a” helyett divatozik:

 • hágy = hagy,
 • ád = ad,
 • ápol = apol,
 • láng = lang,
 • árpa = arpa,
 • ángolna = angolna,
 • óriás = órias,
 • uriás = urias,
 • kaczkiás = kaczkias,
 • fuvát = fuvat,
 • korlát = korlat,
 • magyarán = magyaran,
 • igazán = igazan,
 • fonál = fonal.

Több gyökszóban a rövid „a” hangtól egészen különböző kiejtésű hang, a rövid „á” melyet értelemváltoztatás nélkül fölcserélni nem lehet[2], pl. ezekben:

 • ág ag,
 • ágy agy,
 • vágy vagy,
 • hál hal,
 • csáp csap,
 • már mar,
 • tár tar,
 • rág rag,
 • nyál nyal,
 • váll vall,
 • tág tag,
 • tár tar,
 • kár kar,
 • kánya kanya,
 • bánya banya, stb.

Más részről az „á” és „é” több rokon értelmű szóban, mint egymásnak változatai fordulnak elő, pl.

 • ár (pretium), érték (valor), bér = fizetett ár;
 • sár csér;
 • vág vég;
 • tár tér;
 • vás vés;
 • táv tév;
 • láb láp;
 • fonák fenék;
 • kágyló kágyó, kégyó, c
 • sáp csép, stb.

Természetutánzó hang

Természetutánzó hang. Bizonyos lelki vagy kedélyi állapotok kifejezésére, melyek szájtátás által nyilatkoznak, milyenek

 1. A bámulás, csudálkozást, ostobaságot együgyüséget jelentők, pl. á! á! ám, ámé, ámít, ámúl, ásít, ájúl, előtéttel: bá, bám, bámé, bámúl, bámész, bámészkodik, báva, má, mákó, málé, mámmám, mámor, mámmog, tát, táté, tátogat,
 2. Némely teljes szivből fakadó, s mintegy nyilt szájon kiömlő indulatokat jelentők, mint: áh, áhít, áhítat, áhítoz, átok, ádáz, ádázkodik; h előtéttel: há, hála, hálál, hálálkodik. Mint természeti hang más nyelvekben is hasonló jelentésü szók alaphangja.

Képző

 

Határozói képző:

Fenhangu szókban megfelel neki az „é”:

 • al-á,
 • re-á összvehúzva rá,
 • tovább-á sok-á,
 • el-é,
 • fel-é,
 • föl-é,
 • mell-é;

Néha előszellettel:

 • ho-vá, tájejtéssel: há,
 • hoz-já

Régiesen, ma:

 • hoz-zá, melyhez hasonló köz-zé = köz-jé.

Jelent valahová, egy helyről máshová menést. A régieknél előfordul helynevek mellett is:

“Annak utána, hogy Bakits Pál Győré szálla” (Tanúhallgatás a XVI. századból. Magyar Nyelvemlékek II. kötet 50. lap);

“Mehmeth basa két negyvenezer embervel jutott fel Pesté” (Ugyanott az 51. lapon).

 • Eredetére nézve nem más, mint a távolra mutató rövid „a”, aminthogy ezekben:
 • ho-v-a,
 • haz-a

Röviden is ejtetik.

Néha toldalékul még ba be ragot is vesz magához, különösebben a fenhangú szókban, mint

 • elé-be,
 • közi-be (= közé-be),
 • föli-be (= fölé-be).

Igerag

Igerag a határozott vagy tárgyi igeviszonyítás első multjában és óhajtó módjában;

Fenhangú szókban megfelel neki az „é”:

 • lát-á,
 • hall-á,
 • olvas-á;
 • szeret-é,
 • dicsér-é,
 • kér-é,

Melyek régiesen így állanak:

 • láta-ja,
 • halla-ja,
 • olvasa-ja,
 • szerete-je,
 • dicsére-je.

Ezen ragok a halotti beszédben va ve alakban fordulnak elő:

 • halla-va,
 • terömte-ve,
 • felede-ve,
 • vete-ve;

J vagy V nélkül is ezekben:

 • tiluto-a (= tilto-a = tiltá) és mondo-a (= mondá);

gyakrabban előjön ezen régies ja, je az óhajtó módban:

 • hallana-ja,
 • látna-ja,
 • dicsérne-je,
 • kérne-je.

Az „á” és illetőleg „é” tehát mindenütt öszve van vonva a határozatlan vagy alanyi igeviszonyítás félmúltat alkotó „a-e” ragból.

 • A tárgyat „j” vagy „i” és egyszersmind
 • személyt „a” vagy ”e” = „ő”
 • mutató „ja”, „je” [3] ragokból:
 • hall-a-j-a vagy hall-a-v a = hall-á,
 • feled-e-j-e vagy feled-e-v-e = feled-é.

Á > A igerag, és Személynévmás.

[1] – melytől Heltai és Erdősi a másik hosszú „é” hangot különös jegy által különböztették meg, pl. a kéz, ég (coelum) fenék szókat Heltai ilyformán irta: kęz, ęg, fenęk, Erdősi pedig: kęz, ęg, fenęk.

[2] Ősnyelvi gyökszó kapcsolat.

[3] A halotti beszéd szerént: va-ve

A bejegyzés kategóriája: "Á" hang
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.