É

Az “É” hang a magyar nyelvben.

Hosszú, nyilt hang. Mai magyar írásunkban az “É” betű ékezete, a hang hosszát, jelöli, a magasságát nem. Mai szokásos, ismert kiejtése éles, viszont több kiejtése is ismert még a nyelvünkben. Gyökökben mindig hosszú gyököt képez, melyek a verselések hosszmértéke szerint, hosszú szótagnak felelnek meg.
Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?”
Vörösmarty.

Nem alkalmazkodik a későbbi nyelvtanok hangrendi szabályaihoz. Ugyanúgy megjelenik vékony (hangrendű) szavakban mint a vastag hangzású szavakban. Ebből arra lehet következtetni, hogy több kiejtése létezik. Ilyenek: csáté, kópé, véka, béna, kenyér, vezér, ökrész.

Külső hatásra (nyelvi keveredés) a nyelvünkben gyakran felcserélődik az “É” hang “A” hangra, ami úgy beépült, hogy sajátunknak tekintjük. Ilyenek: paréj paraj, taréj taraj, ganéj ganaj, karéj karaj, fahéj fahaj. Mivel a paré, gané, taré alakok gyakoribbak, ezért arra következtetünk, hogy az “AJ” gyök, ami itt ikerhangzó, felel meg a hosszú “É” hangnak. A régi magyar nyelvben használták “J” nélkül: paré, taré, gané, karé. Más hangokkal is felcserélődik, tájegységtől, külső hatástól függően Ilyenek lehetnek:

É-O; szándék szándok, marék marok

É> Rövid E ; vélem velem, néked neked

É> Zárt Ě ; étet ětet, tétet tětet

É> Hosszú Á ; arrébb arrább, Odébb odább

Az É hang és a ragozás:

Ha a gyökökhöz, melyek hasonló egyedi hangal végződnek hasonló, vagy azonos alakú csonka gyök, ami lehet képző, rag, kapcsolódik akkor É hanggá változnak.

Ilyenek: Például két rövid “E” hang esetében:

e+e, gyönge-en = gyöngén

ě+e, lě-et = lét

e+ě, vere-ěm = verém; vere-ěd = veréd

Más összeolvadások:

e+i+e (e+j+e vagy j helyett v), vere-i-e v. vere-j-e (v. vere-v-e) = veré, verne-i-e v. verne-j-e = verné;

a+i,

látsza-ik = látszék,

látszana-ik = látszanék;

a+ě,

láta-ěk = láték,

látna-ěk = látnék.

A szóképzésben és ragozásban rendesen párhuzamos társa a hosszú

Á,

csel-éd csal-ád,

szeg-ély,

szab-ály,

kel-és,

hal-ás,

vét-ség,

vált-ság,

köt-ény, vág-ány, ökr-ész, hal-ász, füz-ér, buv-ár, keres-mény, tanul-mány, fél-énk, fal-ánk; ember-nél, asszony-nál, föl-é, al-á, vert-ék, várt-ák, verj-ék, várj-ák stb.

De meg is marad állandóan, pl.

ék (dék = adék, edék és ték = íték)

képzőben: hasad-ék és mened-ék, hasít-ék és verít-ék vagy verejt-ék.

A nagy ÉG kiteljesedés.

Az É hang értelmezése során több szócsoport kapcsolatot említek meg, melyek együttes megjelenése törvényszerű következtetések levonására ad módot. A szócsoportokat itt most, külön külön nem mutatom be. Ezek együttesen Ősszavakban jelennek meg!

1.- Ékvesztők. Azok a szavak melyek ragozás, vagy szóképzés során a mai helyesírás szerint elvesztik az ékezetet. Az “É” rövid E-re változik, így: ég eget, ér eret, kéz kezek, egér egerek, mely esetben tompábban megnyújtva, s mintegy ee-hez hasonlóan hangzik.

2.- Két vagy több értelmű szavak. Szintén gyökkapcsoláskor (toldalékolás) jönnek létre. Ezek a szavak szinte kivétel nélkül legalább két jelentéssel bírnak, miközben az adott szó értelmét csak ékezet váltással értelmezhetjük a mai helyesírásunk szerint, élesebb vagy tompább kiejtésü:

szél> többes számban szelek,
szél, többes számban szélěk (lapszél, margó);

fél, többes számban felek (szembe álló felek)
fél többes számban félek (félek valamitől)

ér, többes számban erek (pl vér erek)
ér többes számban érek (Érek valamit, az élet múlásával éretté válok)

légy, többes számban legyek, (rovarok)
légy többes számban lëgyek (huszár lëgyek)

ég, többes számban egek, (magasságos egek)
ég többes számban égek (lángolva égek)

Ilyen kettős hatás éri a következő szavainkat:

ÉG > égbolt> eget jelent (Ékvesztő)
ÉG> közbe ha süt a nap, kiteljesedik(!), akkor megtartja az ékezetet > ÉGET (Nem veszít ékezetet)

ÉR> ha az EREK akkor folyik bent víz, vagy vér.(Ékvesztő)

ÉR> ha kedves vagyok a számára akkor ÉREK neki valamit, vagy nekem egy tárgy, viszont ha ÉREK akkor kiteljesedem(!). (Nem veszít ékezetet)

A fenti két példa szerint az ékvesztő szavak az ékezet megtartásakor kiteljesednek. KITELJESEDÉS

Kategória: "É" hang | A közvetlen link.